imapaksepehr favico

ماموریت شرکت پخش ایما معرفی و حمایت از تولیدات داخلی کشور و تشویق شهروندان محترم جهت اولویت بخشی به استفاده از محصولات داخلی و کمک به توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی می باشد.

Twitter Facebook-f Linkedin-in Instagram